Prezentare Elevi Profesori Părinţi Inscriere invatamant primar Legislatie
 
Cautare
 

 

ANUNŢ

EXAMEN PENTRU PROMOVAREA PE POSTURILE DE MUNCITOR ( 2 NORME) , STUDII MEDII, GRADUL I, PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ

 

Având în vedere:

- Art.30 din Legea nr. 53/2003, privind Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare;

- H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice;

- H.G. 1027/2014 pentru modificarea și completarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011;

 - Art. 91 (1, 2), art. 249 (j), art. 250 (j) din Legea Educaţiei Naţionale nr 1/2011;

Școala Gimnazială Anton Pann Rm. Vâlcea, organizează examen pentru promovarea pe 2 posturi de muncitori, studii medii, gradul I, pe perioadă nedeterminată, în data de 11.03.2021, ora 10,00.

Înscrierea la examen se va face în perioada 17-18.02.2021, prin depunerea unei cereri la serviciul secretariat.

            Examenul constă într-o probă practică și interviu ce se vor desfăşura la sediul Școlii Gimnaizale Anton Pann, Rm. Vâlcea, conform graficului:

Etapa de concurs

Data/perioada

Ora/intervalul orar

Proba practică

11.03.2021

10.00

Afișarea rezultatelor la proba practică

11.03.2021

13.00

Contestații proba practică

11.03.2021

13.30-15.00

Afișarea rezultatelor contestației

11.03.2021

16.00

Interviu

12.03.2021

10.00

Afișarea rezultatelor finale

12.03.2021

13.00

 

BIBLIOGRAFIE

1. Legea nr. 319 din 2006 privind protecţia şi securitatea muncii și Normele de aplicare aprobate prin HG nr.1425/ 2006.

2. Legea nr. 307 din 2006 privind apărarea împotriva incendiilor, Capitolul II, Secțiunea 1 și Secțiunea 6;

3. Legea nr. 477 / 2004 – privind codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice: – Cap.II – Norme generale de conduită profesională a personalului contractual, art.7,

4. Legea 53 / 2003 actualizată – codul muncii ,,răspunderea disciplinară” (art.247 – art.252)

ANUNŢ

            Școala Gimnazială “Anton Pann” din municipiul Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea anunţă scoaterea la concurs, cu respectarea prevederilor H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale, modificată şi completată prin H.G. nr. 1027/2014, pentru ocuparea  postului de : 

 

-ÎNGRIJITOR  I  -   1 post –  PERIOADĂ  NEDETERMINATĂ ;

 

Dosarul de concurs va conţine următoarele documente:

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c) copia certificatului de naştere;

d) copia certificatului de căsătorie, dacă este cazul;

e) copiile actelor care atestă pregătirea şi experienţa profesională

f) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

g) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

h) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

i) curriculum vitae;

În cazul documentului prevăzut la lit. g), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Actele prevăzute la alin. 1 lit. b)-f) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Dosarul de concurs se depune la secretariatul Școlii Gimnaziale Anton Pann,  situată  în Rm. Vâlcea, str. Lucian Blaga  nr. 3, ultima zi de depunere fiind  05.03.2021, ora 14,00.

 

Condiţii generale de participare la concurs conform H.G. nr. 286/2011:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

 

 

 

Condiţii specifice de participare la concurs pentru postul de îngrijitor personal contractual, durată nedeterminată:

Condiții de studii :-  diplomă/certificat de absolvire studii generale /medii

  • Condiții de vechime : minim 6  ani vechime în muncă

 

Tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acestora:

Concursul va avea loc la sediul Școlii Gimnaziale Anton Pann,  str. Lucian Blaga  nr. 3.

- selecţia dosarelor de concurs în data de 08.03.2021;

- proba practică în data de 15.03. 2021, ora 1200.

- proba interviul în data de 18.03.2021, ora 1000.

 

Bibliografie:

 

 

 

1. Legea nr. 319 din 2006 privind protecţia şi securitatea muncii și Normele de aplicare aprobate prin HG nr.1425/ 2006.

2. Legea nr. 307 din 2006 privind apărarea împotriva incendiilor, Capitolul II, Secțiunea 1 și Secțiunea 6;

3. Legea nr. 477 / 2004 – privind codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice: – Cap.II – Norme generale de conduită profesională a personalului contractual, art.7,

4. Legea 53 / 2003 actualizată – codul muncii ,,răspunderea disciplinară” (art.247 – art.252)

5. Ordinul 1955 / 18.10.1995 actualizat pentru aprobarea normelor de igienă privin unitățile pentru ocrotirea, educarea și instruirea copiilor și tinerilor ( art.15-art. 20) .

 

 

Calendarul de desfăşurare a concursului:

- 18.02.2021 - afişare anunţ concurs;

- 05.03.2021 - ora 14.00 , data şi ora limită pentru depunerea dosarelor de concurs;

- 08.03.2021 - selecţia dosarelor de concurs şi afişarea rezultatelor;

- 09.03.2021 - depunere contestaţii selecţie dosare;

- 10.03.2021 - soluţionare contestaţii selecţie dosare;

- 15.03.2021 - proba practică;

- 15.03.2021 - afişare rezultate proba practică;

- 16.03.2021 - depunere contestaţii proba practică;

- 17.03.2021 - soluţionare contestaţii proba practică;

- 18.03.2021 - proba interviu;

- 19.03.2021 - depunere contestaţii proba interviu;

- 22.03.2021 - soluţionare contestaţii proba interviu;

- 23.03.2021 - comunicare rezultate finale concurs.  

 

Relaţii suplimentare se pot obţine la secretariatul Școlii Gimnaziale Anton Pann , tel.0250710078

 

 

 

 

 

 În atenţia candidaţilor care au obţinut medii peste 7.

 

Şedintele publice vor avea loc conform :

 

JUDET NUME CENTRU DATA REPARTIZARE TITULARIZARE ORA REPARTIZARE TITULARIZARE LOC DESFASURARE REPARTIZARE TITULARIZARE DATA REPARTIZARE SUPLINIRE ORA REPARTIZARE SUPLINIRE LOC DESFASURARE REPARTIZARE SUPLINIRE
VL CENTRUL NR. 9: SCOALA CU CLASELE I-VIII ANTON PANN RAMNICU VALCEA 13.08.2012 8,00 C.T. ENERGETIC RM. VALCEA 16.08.2012 8,00 C.T. ENERGETIC RM. VALCEA

 

 

Tabel nominal cu rezultatele finale obținute la proba scrisa ale candidaţilor pentru concursul de titularizare pentru posturile vacante/rezervate din învăţământul preşcolar–primar– gimnazial
 

 

Nr. Crt.

Nume centru

Nume

Initiala tata

Prenume

Nota finala examen scris

Medie rep. inspectie

Disciplina examen

 

CENTRUL NR. 9: SCOALA CU CLASELE I-VIII ANTON PANN RAMNICU VALCEA

MATEI

C

CONSTANTIN BOGDAN

8.85

9.1375

EDUCATIE FIZICA SI SPORT

 

CENTRUL NR. 9: SCOALA CU CLASELE I-VIII ANTON PANN RAMNICU VALCEA

GHEORGHE

I

ADRIAN

3.85

 

EDUCATIE FIZICA SI SPORT

 

CENTRUL NR. 9: SCOALA CU CLASELE I-VIII ANTON PANN RAMNICU VALCEA

DUTU

I

PUIU MARIAN

8.1

8.575

EDUCATIE MUZICALA

 

CENTRUL NR. 9: SCOALA CU CLASELE I-VIII ANTON PANN RAMNICU VALCEA

CRACIUN

G

GABRIELA

9.55

9.6625

LIMBA SI LITERATURA ENGLEZA

 

CENTRUL NR. 9: SCOALA CU CLASELE I-VIII ANTON PANN RAMNICU VALCEA

APOSTOLESCU

A

ANDREEA

6.91

7.4325

LIMBA SI LITERATURA ENGLEZA

 

CENTRUL NR. 9: SCOALA CU CLASELE I-VIII ANTON PANN RAMNICU VALCEA

RADI

I

ELENA STEFANIA

5.05

6.0375

LIMBA SI LITERATURA ENGLEZA

 

CENTRUL NR. 9: SCOALA CU CLASELE I-VIII ANTON PANN RAMNICU VALCEA

CIRSTEA

M

ELENA ROXANA

8.5

8.875

LIMBA SI LITERATURA ENGLEZA

 

CENTRUL NR. 9: SCOALA CU CLASELE I-VIII ANTON PANN RAMNICU VALCEA

TIMIS

P

VERONICA

8.2

8.4

LIMBA SI LITERATURA ROMANA

 

CENTRUL NR. 9: SCOALA CU CLASELE I-VIII ANTON PANN RAMNICU VALCEA

PLEASU

G

ANDREEA MARIA

7.1

7.325

LIMBA SI LITERATURA ROMANA

 

CENTRUL NR. 9: SCOALA CU CLASELE I-VIII ANTON PANN RAMNICU VALCEA

PAUNESCU

N

NICOLETA ALINA

3.95

 

LIMBA SI LITERATURA ROMANA

 

CENTRUL NR. 9: SCOALA CU CLASELE I-VIII ANTON PANN RAMNICU VALCEA

SANDA

C

AURA

7.3

7.85

LIMBA SI LITERATURA ROMANA

 

CENTRUL NR. 9: SCOALA CU CLASELE I-VIII ANTON PANN RAMNICU VALCEA

ROBU

F

MIHAELA

5.5

6.625

LIMBA SI LITERATURA ROMANA, ELEMENTE DE PEDAGOGIE SCOLARA SI ELEMENTE DE DIDACTICA GENERALA APLICATE DISCIPLINELOR DIN INVATAMANTUL PRIMAR

 

CENTRUL NR. 9: SCOALA CU CLASELE I-VIII ANTON PANN RAMNICU VALCEA

PATRU

M

MIHAI

8

8.25

LIMBA SI LITERATURA ROMANA, ELEMENTE DE PEDAGOGIE SCOLARA SI ELEMENTE DE DIDACTICA GENERALA APLICATE DISCIPLINELOR DIN INVATAMANTUL PRIMAR

 

CENTRUL NR. 9: SCOALA CU CLASELE I-VIII ANTON PANN RAMNICU VALCEA

TUDOR

G

ROXANA DANIELA

9.05

9.0375

LIMBA SI LITERATURA ROMANA, ELEMENTE DE PEDAGOGIE SCOLARA SI ELEMENTE DE DIDACTICA GENERALA APLICATE DISCIPLINELOR DIN INVATAMANTUL PRIMAR

 

CENTRUL NR. 9: SCOALA CU CLASELE I-VIII ANTON PANN RAMNICU VALCEA

BALTEANU

I

ELENA IRINA

8.6

8.95

LIMBA SI LITERATURA ROMANA, ELEMENTE DE PEDAGOGIE SCOLARA SI ELEMENTE DE DIDACTICA GENERALA APLICATE DISCIPLINELOR DIN INVATAMANTUL PRIMAR

 

CENTRUL NR. 9: SCOALA CU CLASELE I-VIII ANTON PANN RAMNICU VALCEA

MARIN

C

ELENA BIANCA

5.2

6.4

LIMBA SI LITERATURA ROMANA, ELEMENTE DE PEDAGOGIE SCOLARA SI ELEMENTE DE DIDACTICA GENERALA APLICATE DISCIPLINELOR DIN INVATAMANTUL PRIMAR

 

CENTRUL NR. 9: SCOALA CU CLASELE I-VIII ANTON PANN RAMNICU VALCEA

DINICA

S

MARINA LUIZA

7.2

7.9

LIMBA SI LITERATURA ROMANA, ELEMENTE DE PEDAGOGIE SCOLARA SI ELEMENTE DE DIDACTICA GENERALA APLICATE DISCIPLINELOR DIN INVATAMANTUL PRIMAR

 

CENTRUL NR. 9: SCOALA CU CLASELE I-VIII ANTON PANN RAMNICU VALCEA

TITA

E

ELENA CAMELIA

7

7.75

LIMBA SI LITERATURA ROMANA, ELEMENTE DE PEDAGOGIE SCOLARA SI ELEMENTE DE DIDACTICA GENERALA APLICATE DISCIPLINELOR DIN INVATAMANTUL PRIMAR

 

CENTRUL NR. 9: SCOALA CU CLASELE I-VIII ANTON PANN RAMNICU VALCEA

GIUROIU

C

MONICA ELENA

8.85

9.1375

LIMBA SI LITERATURA ROMANA, ELEMENTE DE PEDAGOGIE SCOLARA SI ELEMENTE DE DIDACTICA GENERALA APLICATE DISCIPLINELOR DIN INVATAMANTUL PRIMAR

 

CENTRUL NR. 9: SCOALA CU CLASELE I-VIII ANTON PANN RAMNICU VALCEA

CULEA

N

ELENA ALEXANDRA

9.8

9.85

LIMBA SI LITERATURA ROMANA, ELEMENTE DE PEDAGOGIE SCOLARA SI ELEMENTE DE DIDACTICA GENERALA APLICATE DISCIPLINELOR DIN INVATAMANTUL PRIMAR

 

CENTRUL NR. 9: SCOALA CU CLASELE I-VIII ANTON PANN RAMNICU VALCEA

PARAUSANU

E

CRISTIANA

7.1

7.7625

LIMBA SI LITERATURA ROMANA, ELEMENTE DE PEDAGOGIE SCOLARA SI ELEMENTE DE DIDACTICA GENERALA APLICATE DISCIPLINELOR DIN INVATAMANTUL PRIMAR

 

CENTRUL NR. 9: SCOALA CU CLASELE I-VIII ANTON PANN RAMNICU VALCEA

ATODIRESEI

I

ALINA MARIA

7.6

8.2

LIMBA SI LITERATURA ROMANA, ELEMENTE DE PEDAGOGIE SCOLARA SI ELEMENTE DE DIDACTICA GENERALA APLICATE DISCIPLINELOR DIN INVATAMANTUL PRIMAR

 

CENTRUL NR. 9: SCOALA CU CLASELE I-VIII ANTON PANN RAMNICU VALCEA

CISMARU

A

LAURA MIHAELA

5.9

6.8

LIMBA SI LITERATURA ROMANA, ELEMENTE DE PEDAGOGIE SCOLARA SI ELEMENTE DE DIDACTICA GENERALA APLICATE DISCIPLINELOR DIN INVATAMANTUL PRIMAR

 

CENTRUL NR. 9: SCOALA CU CLASELE I-VIII ANTON PANN RAMNICU VALCEA

SASU

C

ELENA ROXANA

9.15

9.3625

LIMBA SI LITERATURA ROMANA, ELEMENTE DE PEDAGOGIE SCOLARA SI ELEMENTE DE DIDACTICA GENERALA APLICATE DISCIPLINELOR DIN INVATAMANTUL PRIMAR

 

CENTRUL NR. 9: SCOALA CU CLASELE I-VIII ANTON PANN RAMNICU VALCEA

CHIRITA

G

ELENA CATALINA

7.15

7.8625

RELIGIE ORTODOXA

Lista posturilor scoase la concurs

 

 

Codul postului Localitatea Mediul Unitatea de invatamant (indiferent de statutul juridic) Unitatea de invatamant cu statut juridic de care apartine Alte unitati de invatamant Nivelul de invatamant Disciplina postului Alte discipline predate Tipul de curicullum: Trunchi comun Tipul de curicullum: CDS (Optionale) Detalii Viabilitate Statutul postului Postul este complet Post pentru bursieri MECTS Contract cu Proba practica / Inspectie speciala Tipul avizului de culte Tipul avizului de alternativa Aviz IGP/ARR Atestat educatie speciala Centrul de examen asociat
1209 RAMNICU VALCEA (MUNICIPIUL RAMNICU VALCEA) Urban SCOALA ANTON PANN RAMNICU VALCEA     GIMNAZIAL EDUCATIE FIZICA SI SPORT 18   PENTRU CONCURS CF.OMECTS 3157/31.01.2012 4 Vacant Da Nu Angajare pe perioada nedeterminata INSPECTIE SPECIALA LA CLASA Nu necesita Nu necesita Nu necesita Nu necesita CENTRUL NR. 9: SCOALA CU CLASELE I-VIII ANTON PANN RAMNICU VALCEA
1341 RAMNICU VALCEA (MUNICIPIUL RAMNICU VALCEA) Urban SCOALA ANTON PANN RAMNICU VALCEA     GIMNAZIU / PRIMAR EDUCATIE MUZICALA 18   PENTRU CONCURS CF.OMECTS 3157/31.01.2012 4 Vacant Da Nu Angajare pe perioada nedeterminata INSPECTIE SPECIALA LA CLASA Nu necesita Nu necesita Nu necesita Nu necesita CENTRUL NR. 9: SCOALA CU CLASELE I-VIII ANTON PANN RAMNICU VALCEA
1346 RAMNICU VALCEA (MUNICIPIUL RAMNICU VALCEA) Urban SCOALA ANTON PANN RAMNICU VALCEA     PRIMAR INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR (IN LIMBA ROMANA) 18   PENTRU CONCURS CF.OMECTS 3157/31.01.2012 4 Vacant Da Nu Angajare pe perioada nedeterminata INSPECTIE SPECIALA LA CLASA Nu necesita Nu necesita Nu necesita Nu necesita CENTRUL NR. 9: SCOALA CU CLASELE I-VIII ANTON PANN RAMNICU VALCEA
1279 RAMNICU VALCEA (MUNICIPIUL RAMNICU VALCEA) Urban SCOALA ANTON PANN RAMNICU VALCEA     GIMNAZIAL LIMBA ENGLEZA 18   PENTRU CONCURS CF.OMECTS 3157/31.01.2012 4 Vacant Da Nu Angajare pe perioada nedeterminata INSPECTIE SPECIALA LA CLASA Nu necesita Nu necesita Nu necesita Nu necesita CENTRUL NR. 9: SCOALA CU CLASELE I-VIII ANTON PANN RAMNICU VALCEA
1514 RAMNICU VALCEA (MUNICIPIUL RAMNICU VALCEA) Urban SCOALA ANTON PANN RAMNICU VALCEA     GIMNAZIAL LIMBA SI LITERATURA ROMANA 8   PENTRU CONCURS CF.OMECTS 3157/31.01.2012 4 Vacant Nu Nu Angajare pe perioada determinata INSPECTIE SPECIALA LA CLASA Nu necesita Nu necesita Nu necesita Nu necesita CENTRUL NR. 9: SCOALA CU CLASELE I-VIII ANTON PANN RAMNICU VALCEA
1727 RAMNICU VALCEA (MUNICIPIUL RAMNICU VALCEA) Urban SCOALA ANTON PANN RAMNICU VALCEA     GIMNAZIAL RELIGIE ORTODOXA 10   PENTRU CONCURS CF.OMECTS 3157/31.01.2012 4 Vacant Nu Nu Angajare pe perioada determinata INSPECTIE SPECIALA LA CLASA ORTODOX Nu necesita Nu necesita Nu necesita CENTRUL NR. 9: SCOALA CU CLASELE I-VIII ANTON PANN RAMNICU VALCEA

 

 

 

Actualizat in - 18.02.2021, la ora 23:19.
Trafic
Vizitatori: 444895, online: 4

 

 
 a
Copyright © 2011 Şcoala Anton Pann, Rm. Vâlcea. Design realizat de SOBIS Solutions.