Prezentare Elevi Profesori Părinţi Inscriere invatamant primar Legislatie
 
Cautare
 

Programul național ” Școală după școală” 

 ART. 2

    (1) Sunt eligibili pentru a participa la Programul naţional pilot de tip "Şcoala după şcoală", menţionat la art. 1, elevii până la clasa a VIII-a inclusiv, aflaţi în risc de părăsire timpurie a şcolii şi/sau în risc ori în situaţie de eşec şcolar, în special elevii care nu au avut acces sau au avut acces deficitar la activităţile educaţionale desfăşurate prin intermediul tehnologiei şi al internetului, precum şi elevii aparţinând grupurilor vulnerabile, cum ar fi elevi romi, elevi din mediul rural, elevi cu dizabilităţi şi elevi din comunităţile dezavantajate economic, care îndeplinesc criteriile de eligibilitate menţionate la alin. (2).

    (2) Pentru participarea la Programul naţional pilot de tip "Şcoală după şcoală", prevăzut la art. 1, elevii trebuie să îndeplinească cel puţin unul dintre următoarele criterii de eligibilitate:

    a) elevul nu a avut acces sau a avut acces deficitar la activităţile educaţionale desfăşurate prin intermediul tehnologiei şi al internetului, întrucât nu dispune de echipamente informatice proprii sau nu beneficiază de conexiune/conexiune fiabilă la internet;

    b) elevul se află în situaţie de corigenţă la sfârşitul semestrului I al anului şcolar 2020 - 2021 sau are situaţia şcolară neîncheiată la cel puţin o disciplină;

    c) elevul are nevoie de ore remediale, necesitate dovedită de rezultatele şcolare obţinute în semestrul anterior sau la evaluarea iniţială de la începutul semestrului în derulare.

    ART. 3

    (1) Documentele justificative care stau la baza încadrării elevilor în criteriile de eligibilitate menţionate la art. 2 sunt:

    a) pentru elevii care nu au avut acces sau au avut acces deficitar la activităţile educaţionale desfăşurate prin intermediul tehnologiei şi al internetului: listă prezentată de către unitatea de învăţământ, pe baza solicitării scrise a părintelui/reprezentantului legal al elevului, care include o declaraţie pe propria răspundere în acest sens;

    b) pentru elevii care se află în situaţie de corigenţă la sfârşitul semestrului I al anului şcolar 2020 - 2021 sau au situaţia neîncheiată la cel puţin o disciplină: lista elevilor corigenţi sau cu situaţia neîncheiată la sfârşitul semestrului precedent prezentată de către unitatea de învăţământ;

    c) pentru elevii care din alte motive au nevoie de activitate remedială: rezultate şcolare/rezultate la evaluarea iniţială de la începutul semestrului prezentate de unitatea de învăţământ.

                                      CALENDARUL 

    Programului naţional pilot de tip "Şcoala după şcoală" 

 _______________________________________________________________ 

|   Perioada/    |                  Acţiunea                    | 

|   Data-limită  |                                              | 

|________________|______________________________________________| 

| 25 februarie - | Informarea de către unităţile de învăţământ a| 

| 2 martie 2021  | potenţialilor beneficiari şi a părinţilor    | 

|                | acestora cu privire la prevederile legale    | 

|                | specifice Programului naţional pilot de tip  | 

|                | "Şcoala după şcoală", prin afişarea acestora | 

|                | la loc vizibil şi postarea pe site-ul        | 

|                | unităţii de învăţământ                       | 

|________________|______________________________________________| 

| 25 februarie - | Depunerea de către părinţi a solicitărilor   | 

| 3 martie 2021  | scrise de înscriere a elevului în program    | 

|________________|______________________________________________| 

| 4 martie 2021  | Transmiterea de către unităţile de învăţământ| 

|                | în care există elevi eligibili pentru a      | 

|                | participa la Programul naţional pilot de tip | 

|                | "Şcoala după şcoală" către inspectoratele    | 

|                | şcolare a datelor cu privire la numărul de   | 

|                | elevi eligibili şi a opţiunii cu privire la  | 

|                | organizarea activităţilor remediale la       | 

|                | nivelul unităţii de învăţământ               | 

|________________|______________________________________________| 

| 5 martie 2021  | Stabilirea de către inspectoratele şcolare a | 

|                | unităţilor de învăţământ care vor organiza   | 

|                | activităţi remediale în cadrul Programului   | 

|                | naţional pilot de tip "Şcoala după şcoală",  | 

|                | dintre cele care au optat pentru organizarea | 

|                | acestor activităţi                           | 

|________________|______________________________________________| 

| Lunar, începând| Derularea activităţilor Programului naţional | 

| cu data de 8   | pilot de tip "Şcoala după şcoală" în         | 

| martie 2021    | unităţile de învăţământ                      | 

|________________|______________________________________________| 

| Lunar, în      | Transmiterea de către unităţile de învăţământ| 

| primele 5 zile | către inspectoratele şcolare a documentelor  | 

| calendaristice,| tehnice aferente derulării activităţilor     | 

| pentru         | remediale din luna precedentă, însoţite de   | 

| activităţile   | solicitarea de tranşă a sprijinului financiar| 

| desfăşurate în |                                              | 

| luna anterioară|                                              | 

|________________|______________________________________________| 

| Lunar, în      | Verificarea, la nivelul judeţului/           | 

| primele 10 zile| municipiului Bucureşti, a documentelor       | 

| calendaristice,| tehnice transmise de către unităţile de      | 

| pentru         | învăţământ, acordarea avizului tehnic pentru | 

| activităţile   | activităţile remediale derulate de unităţile | 

| desfăşurate în | de învăţământ şi avizarea solicitării de     | 

| luna anterioară| tranşă a sprijinului financiar               | 

|                | Transmiterea la Ministerul Educaţiei a       | 

|                | solicitărilor de tranşă a sprijinului        | 

|                | financiar                                    | 

|________________|______________________________________________| 

| Lunar, în      | Verificarea, aprobarea solicitărilor de      | 

| primele 15 zile| tranşă a sprijinului financiar şi virarea de | 

| calendaristice,| către Ministerul Educaţiei a sumelor         | 

| pentru         | solicitate de către inspectoratele şcolare,  | 

| activităţile   | în conturile acestora                        | 

| desfăşurate în |                                              | 

| luna anterioară|                                              | 

|________________|______________________________________________| 

| Lunar, în      | Virarea de către inspectoratele şcolare a    | 

| primele 20 de  | sumelor aprobate în urma solicitărilor de    | 

| zile           | tranşă transmise de către unităţile de       | 

| calendaristice,| învăţământ participante la program           | 

| pentru         |                                              | 

| activităţile   |                                              | 

| desfăşurate în |                                              | 

| luna anterioară|                                              | 

|________________|______________________________________________| 

| Lunar, în      | Efectuarea plăţii personalului didactic      | 

| termen de 3    | implicat în activităţile de educaţie         | 

| zile de la     | remedială de către unităţile de învăţământ   | 

| încasarea      |                                              | 

| sumelor        |                                              | 

|________________|______________________________________________| 

| Permanent      | Monitorizarea de către echipa tehnică de     | 

|                | monitorizare de la nivelul inspectoratului   | 

|                | şcolar a îndeplinirii condiţiilor de acordare| 

|                | a sprijinului şi a cheltuielilor incluse în  | 

|                | baremul standard de cost şi a modului de     | 

|                | implementare a programului la nivelul        | 

|                | unităţilor de învăţământ                     | 

|________________|______________________________________________| 

| La finalul     | Elaborarea de către unităţile de învăţământ a| 

| programului    | raportului final cu privire la derularea     | 

|                | Programului naţional pilot de tip "Şcoala    | 

|                | după şcoală" şi transmiterea acestuia        | 

|                | inspectoratului şcolar                       | 

|________________|______________________________________________| 

| La finalul     | Elaborarea de către echipa tehnică de        | 

| programului    | monitorizare de la nivelul inspectoratului   | 

|                | şcolar a raportului final cu privire la      | 

|                | derularea Programului naţional pilot de tip  | 

|                | "Şcoala după şcoală" şi transmiterea acestuia| 

|                | la Ministerul Educaţiei                      | 

|________________|______________________________________________| 

 

 

 

Platforma națională de informare cu privire la vaccinarea împotriva COVID-19

 

Stimați elevi, părinți și colegi,

Începem anul școlar 2020-2021 într-un context neobișnuit și generator de emoții suplimentare!

Fiecare dintre noi, elev, părinte, profesor, este preocupat de noua realitate la care trebuie să ne adaptăm, dar, cu toții înțelegem că rezolvarea problemelor depinde de maturitatea, prudența și responsabilitatea noastră.

Echipa managerială a Școlii Gimnaziale Anton Pann s-a preocupat și se preocupă în permanență de pregătirea și de asigurarea condițiilor necesare desfășurării activității curente.

Cu ajutorul Primăriei municipiului Rm. Vâlcea, Consiliului local și al ISJ Vâlcea am asigurat materiale de curățenie, igienă și dezinfecție, echipamente electronice și conexiune la internet pentru toate sălile , separatoare în sălile în care nu s-a putut respecta distanțarea fizică, am implementat un set de măsuri care să permită desfășurarea în condiții optime a activității în toate cele trei scenarii avute în vedere. Ne propunem ca toți elevii să poată participa la ore în scenariul verde, iar in restul situațiilor este funcțională platforma on-line Office365 unde avem deja create clasele virtuale.

Vă asigurăm că principala preocupare a echipei manageriale o reprezintă siguranța medicală a elevilor și personalului unității, dar și confortul emoțional al tuturor.

Ne dorim cu toții ca anul școlar 2020-2021 să ne aducă sănătate și, cel puțin, aceleași satisfacții profesionale ca și anii precedenți!

Director

Pentru o bună înțelegere a măsurilor ce vor fi luate vă invit să consultați Ordinul de ministru , ghidul pentru ciclul primar și ghidul pentru gimnaziu.

 

 

Apasa pentru detalii!

 

COMUNICAT DE PRESĂ

CORONAVIRUS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÎN PERIOADA 01.09.2019-31.08.2021

Școala Gimnazială ”Anton Pann” va implementa

Proiectele de parteneriat strategic pentru susținerea schimbului de bune practici în domeniul școlar, schimb interşcolar, KA229 ERASMUS+

COEXISTENCE, RESPECT AND COOPERATION ( CONVIEȚUIRE, RESPECT ȘI COOPERARE) pentru clasele I-IV

„PLAYFUL MATHEMATICS” pentru elevii de gimnaziu

 

BURSE ȘCOLARE

Proiectul Eco-Patrule sponsorizat de

 

 

Date statistice privind evoluţia Şcolii Gimnaziale Anton Pann în anii 2011-2015.

 

Detalii aici:

 

 Actualizat in - 19.03.2021, la ora 11:06.
 
 a
Copyright © 2011 Şcoala Anton Pann, Rm. Vâlcea. Design realizat de SOBIS Solutions.