Despre noi Elevi Profesori Părinţi Asociaţia Părinţi-Profesori Clasa Pregatitoare
 
Cautare
 
EXTRAS DIN STATUTUL ASOCIATIEI PARINTI-PROFESORI A ȘCOLII ANTON PANN
“PREZENT ŞI VIITOR”
CAPITOLUL. I DISPOZITII GENERALE
Art. 1 DENUMIREA
Denumirea asociaţiei este „Prezent şi viitor”, uzual se poate folosi prescurtarea A.P.V., fiind numita in continuare „Asociatie” are marcă (siglă sau emblemă), şi sigilii proprii.
Art. 2 FORMA JURIDICA
Asociatia este persoană juridică romana de drept privat, fara scop patrimonial, independenta, apolitica, avand la baza principiile constitutionale ale dreptului la asociere si reglementarile legale privind asocierea si constituirea persoanelor juridice, constituită prin voinţa membrilor fondatori. Datele de identificare ale asociaţilor se regăsesc în actul de constituire a asociaţiei.
Art. 3 SEDIUL
Sediul Asociatiei este in Romania, localitatea Rm.Vâlcea , strada Lucian Blaga nr. 3, in incinta Scolii cu Clasele I-VIII „Anton Pann”, etaj II, judetul Vâlcea.
CAPITOLUL III. SCOPUL ŞI OBIECTIVELE
Art. 6 Scopurile majore Asociatiei sunt urmatoarele:
6.6 Cresterea gradului de autonomie a Școlii cu clasele I-VIII ”Anton Pann”
6.7 Crearea unui parteneriat viabil parinti-cadre didactice;
6.8 Dezvoltarea relatiilor de colaborare scoala-comunitate;
6.9 Respectarea si valorificarea traditiei Școlii cu clasele ”I-VIII Anton Pann”
Art. 7 Obiectivele Asociatiei, dara fara a se limita la acestea sunt urmatoarele:
7.15 desfăşurarea de activităţi în scopul realizării şi îmbunătăţirii continue a procesului de instruire şi educare a copiilor şi elevilor, a activităţilor de orientare şcolară şi profesională, a activităţilor de integrare socială a adolescenţilor şi de pregătire a părinţilor pe probleme privind educarea copiilor;
7.16 colaborarea cu şcoala în vederea asigurării unei baze materiale pentru desfăşurarea în condiţii optime a educaţiei copiilor şi elevilor;
7.17 Sponsorizarea unor activitati culturale scolare si extrascolare;
7.18 Stimularea elevilor si a cadrelor didactice cu rezultate deosebite la olimpiadele si concursurile scolare nationale si internationale;
7.19 Cresterea valorii inventarului scolii prin achizitionarea de material didactic modern, aparatura, carti si reviste de specialitate;
7.20 Conservarea si intretinerea localului scolii, in vederea asigurarii unor bune conditii pentru desfasurarea activitatii scolare.

CAPITOLUL V . DOBANDIREA SI PIERDEREA CALITATII DE ASOCIAT
Art. 10.1 Asociaţia este persoana juridica constituita prin voinţa membrilor fondatori. Asociaţia poate avea următoarele categorii de membrii:
- membri fondatori
- membri de onoare
- membri activ (colaboratori)
- membrii simpatizanţi.
a) Au calitatea de membri fondatori persoanele care prin voinţa lor au constituit grupul de membrii iniţiatori ai Asociatiei.
b) Pot deveni membri de onoare personalităţi din societatea civilă, atât din ţară cât şi din străinătate, la propunerea Consiliului. Membrii de onoare nu plătesc taxe de înscriere şi nici cotizaţii. La orice nivel, calitatea de membru de onoare nu da drept de vot, in adoptarea deciziilor in asociaţie,
c) Pot deveni membrii activi :
· Parinti ai actualilor elevi ai Școlii ”Anton Pann”;
· Parinti ai absolventilor Școlii ”Anton Pann”;
· Absolventi ai Școlii ”Anton Pann”;
· Profesori ai Școlii ”Anton Pann”;
· Poate deveni membru activ al asociației oricare persoană fizică, indiferent de profesie, religie, naţionalitate, cetăţenie, vârstă, sex, precum şi orice pesoană juridică - instituţie publică sau privată - care a formulat o cerere de asociere, se obligă să respecte Statutul şi face dovada că a achitat cotizaţia, corespunzătoare opţiunii, pentru cel puţin un an.
,
a) Au calitatea de membru simpatizant persoana fizică sau juridică, care prin acţiunile sale sprijină material sau moral Asociatia. Membrii simpatizanţi pot participa la acţiunile Asociatiei nu au drept de vot în Adunarea generală.
.
10.3Calitatea de membru activ sau de membru simpatizant se dobândeşte in urma aprobării cererii. Cererea se formulează în scris şi se semnează în nume personal sau de reprezentanţii legal împuterniciţi ai persoanelor juridice.
Art.11 Cotizaţia reprezintă contribuţia fiecărui membru la bugetul ASOCIAȚIEI şi se constituie dintr-o sumă fixă, anuală, după cum urmează :
- membri simpatizanţi – 20 lei
- membri activi – persoane fizice – 60 lei;
- membri activi – persoane juridice – 600 lei.
Cuantumul cotizaţiei poate fi modificat prin hotărârea Consiliului Director.
Art. 12 Membrii asociatiei au următoarele drepturi :
a. să participe la Adunarea Generală a Asociatiei;
b. să ia parte la activităţile desfăşurate de Asociatie;
c. să facă uz în documente oficiale sau personale de calitatea de “membru” al Asociatiei;
d. să beneficieze de sprijin material şi administrativ din partea Asociatiei;
e. să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere ale Asociatiei (cu exceptiile prevazute la art. 10);
f. să propună măsuri de îmbunătăţire a activităţii Asociatiei;
g. să participe la elaborarea programelor Asociatiei.
h. sa fie informati in mod corect despre activitatea asociatiei;
i. sa fie sprijinit in cazul incalcarii drepturilor si intereselor legitime in cadrul Asociatiei.
Art. 13 Membrii Asociatiei au următoarele obligaţii:
1. Să cunoasca si respecte prevederile Statutului Asociatiei;
2. Să respecte hotărârile Adunării Generale şi ale Consiliului Director;
3. Să plătească cotizaţia / taxa de înscriere, prevăzută la termenele scadente;
4. Să participe la şedinţele la care sunt convocaţi;
5. Să susţină interesele Asociatiei.;
6. Să contribuie la ridicarea prestigiului şi îmbunătăţirea imaginii Asociatiei;
7. Să nu denigreze Asociatia;
8. Să nu facă politică în cadrul Asociatiei
9. Sa intreprinda actiuni in numele Asociatiei numai daca este mandatat in acest sens;
Art.14 Calitatea de membru al Asociatiei se poate pierde in următoarele moduri :
Øexcludere
Øretragere
Ødeces sau dizolvare
Øneplata cotizaţiei, fără motive întemeiate, pe durata unui an de zile,
a)1. Excluderea este hotărâta de Consiliul Director al Asociatiei „Prezent si viitor” cu unanimitate de voturi, iar aceasta decizie se ia in următoarele cazuri :
- comiterea unor nereguli financiare dovedite
- prejudicierea grava a imaginii Asociatiei
- dezvoltarea unui comportament incompatibil cu valorile Asociatiei
- condamnarea pentru fapte penale printr-o hotărâre judecătorească definitivă.
2.Daca este contestata, Hotărârea de excludere a unui membru, se analizează de către Adunarea Generala care decide in privinţa acelei hotărâri.
b) Retragerea se face prin cerere scrisa, aprobata de Consiliul Director numai după achitarea obligaţiilor la zi, fata de asociaţie, cu un aviz prealabil de 15 zile.
Pierderea calităţii de membru nu are nici un efect asupra patrimoniului Asociatiei.
c) Decesul persoanei fizice sau dizolvarea persoanei juridice duce la pierderea calităţii de membru al Asociatiei fără a avea alte efecte juridice.
Actualizat in - 10.11.2011, la ora 08:06.
Trafic
Vizitatori: 425927, online: 5

 

 
 a
Copyright © 2011 Şcoala Anton Pann, Rm. Vâlcea. Design realizat de SOBIS Solutions.